R

 

Kėdainių miesto vietos grupė įgyvendino projektą „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“, pagal veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės bei rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Vienas iš VVG įsteigimo tikslų: ne tik atstovauti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, bet ir skatinti bendradarbiavimo veiklas ir, veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į bendras veiklas. Tuo tikslu Kėdainių miesto VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio, Jonavos ir Raseinių miestų vietos veiklos grupėmis, su kuriomis drauge sieks bendrai įgyvendinamų Strategijose numatytų veiklų, padėsiančių spręsti atitinkamų vietovių socialinės atskirties problemas, didins jų bendruomenių socialinę integraciją bei pagyvins tarpusavio bendruomeninius ryšius.