minaretas

 

 • 2019- xx-xx

 

 • 2019-01-23d.
 • Kėdainių miesto VVG įgyvendiną projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-12-0006), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 108 695,65Eur. Projekto trukmė – 4 m. (nuo 2019-01-23d. iki 2023-03-23d.);

  Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas sėkmingam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

 • Planuojamos projekto veiklos:

  1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas;

  2. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;

  3. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka;

  4. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena ir gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;

 • Įgyvendinus šias veiklas bus parengtas vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir projektų vertinimo atrankos kriterijų parengimo komplektas, vyks pareiškėjų ir vykdytojų kompetencijų stiprinimui skirti mokymai, vyks individualios suinteresuotų asmenų konsultacijos, bus sudaryti siūlomų finansuoti projektų sąrašai, vykdoma projektų atranka, vykdoma strategijos veiklų ir projektų įgyvendinimo stebėsena, bus parengtos VPS įgyvendinimo ataskaitos.

 • 2018-10-30d. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė LR Vidaus reikalų ministerijai pateikė projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paramai gauti.
 • esfa

 • 2018-07-30d. LR Vidaus reikalų ministerija patvirtino Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. vietos plėtros strategiją ir įtraukė į finansuojamų sąrašą. Projekto vertė - 1147473,77  Eur. Vietos plėtros strategijoje numatyti tikslai: Nr. 1 Mažinti socialinę atskirti Kėdainių mieste; Nr. 2 Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą.
 • 2016-05-27d. gautas finansavimas iš Kėdainių r. savivaldybės projektui ,,Kėdainių m. VVG 2016-2023 m. VPS vykdytojų institucinių gebėjimų stiprinimas“. Veiklos: 1. Mokymai, ,,Projekto komandos formavimas ir poreikio išgryninimas", ,,Projekto paraiškos pildymas", ,,Projekto administravimas". 2. VVG svetainės sukūrimo ir viešinimo paslaugų įsigijimas.
 • 2016-02-15d. Įgyvendintas pirmasis Kėdainių miesto VVG parengiamosios strategijos paraiškos projektas: „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-90901-0019, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.
  Rezultatas: parengta Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022m. plėtros strategija, kuri pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai, vietos plėtros strategijų finansavimo konkursui.
 • 2015-11-27d. pasirašyta Kėdainių miesto VVG VPS parengiamosios paraiškos projekto vykdymo sutartis skiriant 92,5 proc. arba 3996,00 Eur. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšų paramą. Kėdainių rajono savivaldybė prisidėjo -7,5 proc. arba 324,00 Eur. suma.
 • 2015-08-18d. Kėdainių m. vietos veiklos grupė (toliau VVG) ESFA‘ai pateikė paraišką pagal priemonę ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1.-.ESFA-T-909) paramai gauti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.