R

Kėdainių m. VVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategija, 2023m.  (rasite čia:)

VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo rezultatai (rasite čia:);

 

 

 

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016-2022M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA:

Strategija finansuojama iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, taip pat iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Poreikių tyrimo anketa (rasite čia);

VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo rezultatai (rasite čia);

 

Kėdainių m. VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategija 

Aktuali redakcija: 2016 m. (rasite čia); 2017m. (rasite čia); 2018 m. (rasite čia); 2019 m. (rasite čia:); 2020 m. (rasite čia:); 2021 m. (rasite čia:);

2022 m. (rasite čia:);

 

E-Leidinys, 2021m. ,,Galimybės įkvepia veikti" (žiūrėti čia)

 

Strategijos įgyvendinimo metu remiamos priemonės:


1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:
1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;
2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą);  savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);
2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);
3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);
4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 –3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);
5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-4 veiklomis vykdyti.

esfa