d7a 8518

Rengiant vietos plėtros strategiją sudaryta galimybė trijų skirtingų sektorių (pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios) atstovams ir visai Kėdainių miesto bendruomenei kartu identifikuoti aktualias visiems problemas ir ieškoti drauge pačių efektyviausių sprendimo būdų. Tuo pačiu siekiama išsiaiškinti Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojų poreikius, kuriuos įgyvendinus pagerės įsidarbinimo galimybės, padidės vietos gyventojų socialinė integracija bei gyventojų verslumas.

Poreikių tyrimo anketa (rasite čia);

VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo rezultatai (rasite čia);

 

Kėdainių m. VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategija 

Aktuali redakcija: 2016 m. (rasite čia); 2017m. (rasite čia); 2018 m. (rasite čia); 2019 m. (rasite čia:); 2020m. (rasite čia:); 2021m. (rasite čia:);

 

E-Leidinys, 2021m. ,,Galimybės įkvepia veikti" (žiūrėti čia)

 

Strategijos įgyvendinimo metu remiamos priemonės:


1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:
1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;
2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą);  savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);
2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);
3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);
4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 –3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);
5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-4 veiklomis vykdyti.

esfa