Bendras

 

Rezervo projektų sąrašas Nr. 4 (rasite čia:)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kvietimas Nr. 3 Pasibaigė! (nuo 2020-03-02 iki 2020-04-16 d.)

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-006) ir skelbia projektinių pasiūlymų atranką pagal Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos Tikslo Nr.1 ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“, 1.2. Uždavinio „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimui, 1.2.2. Veiksmą „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 16 d. 16.00 val. adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Kvietimo Nr. 3 dokumentai:

2020 m. kvietimų planas (rasite čia:)

Kvietimas Uždaviniui Nr. 1.2. (rasite čia:)

Atrankos kriterijai Uždaviniui Nr. 1.2 (rasite čia:)

Vertinimo ir atrankos Vidaus tvarkos aprašas Nr. 1 (rasite čia:)

Projektinio pasiūlymo forma (rasite čia:)

 

Atmintinė projektų vykdytojams (rasite čia:)

PFSA Spartesnio įgyvendinimo taisyklės, 927 (rasite čia:)

Socialinių paslaugų katalogas (rasite čia:)

Tikslinę grupę pagrindžiantys dokumentai (rasite čia:)

Aktuali informacija projektinių pasiūlymų rengėjams (rasite čia:)

 

Kvietimo projektų sąrašas Nr. 3 (rasite čia:);

Ataskaita Nr. 3 (rasite čia:);

_______________________________________________________________________________________________

Kvietimas Nr. 2.  PASIBAIGĖ (nuo 2019-09-02 iki 2019-10-17d.)

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-006) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos

Tikslo Nr. 2 AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ,

Uždavinio Nr. 2.1. ,,Skatinti neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į darbo rinką“ veiksmus:

2.1.1. ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims";

2.1.2. ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis", pagal

Uždavinio Nr. 2.2.  ,,Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje veiksmus":

2.2.1. ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams";

2.2.2. ,,Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų aktualių verslui teikimas jauno verslo subjektams".

Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 17 d. 15.00 val. adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Kvietimo Nr. 2 dokumentai:

2019 m. Vietos projektų atrankos planą rasite čia:

Kvietimas Uždaviniui Nr. 2.1.1. (rasite čia:)

Atrankos kriterijai Uždaviniui Nr. 2.1 (rasite čia:)

Kvietimas Uždaviniui Nr. 2.1.2. (rasite čia:)

Kvietimas Uždaviniui Nr. 2.2.1. (rasite čia:)

Kvietimas Uždaviniui Nr. 2.2.2. (rasite čia:)

Atrankos kriterijai Uždaviniui Nr. 2.2 (rasite čia:)

Vertinimo ir atrankos Vidaus tvarkos aprašas Nr. 2 (rasite čia:)

Projektinio pasiūlymo forma (rasite čia:)

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija (rasite čia:)

Atmintinė projektų vykdytojams (rasite čia:)

PFSA Spartesnio įgyvendinimo taisyklės, 927 (rasite čia:)

Tikslinę grupę pagrindžiantys dokumentai (rasite čia:)

Aktuali informacija projektinių pasiūlymų rengėjams (rasite čia:)


 

Kvietimo Nr. 2 projektų sąrašas Nr. 2 (rasite čia:);

Rezervo sąrašas Nr. 2.1 (rasite čia:);

Ataskaita Nr. 2 (rasite čia:)

_________________________________________________________________________

Kvietimas Nr. 1. PASIBAIGĖ (nuo 2019-05-02 iki 2019-06-14d.)

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Kėdainių miesto plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-006) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos Tikslo Nr.1 ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“ 1.1. Uždavinio ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“ bei 1.2. Uždavinio „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 14 d. 15.00 val. adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

 

Kvietimo Nr. 1 dokumentai:

2019 m. kvietimų planas (rasite čia:)

Kvietimas Uždaviniui Nr. 1.1. (rasite čia:)

Atrankos kriterijai Uždaviniui Nr. 1.1 (rasite čia:)

Kvietimas Uždaviniui Nr. 1.2. (rasite čia:)

Atrankos kriterijai Uždaviniui Nr. 1.2 (rasite čia:)

Vertinimo ir atrankos Vidaus tvarkos aprašas Nr. 1 (rasite čia:)

Projektinio pasiūlymo forma (rasite čia:)

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija (rasite čia:)

Socialinių paslaugų katalogas (rasite čia:)

Tikslinę grupę pagrindžiantys dokumentai (rasite čia:)

Aktuali informacija projektinių pasiūlymų rengėjams (rasite čia:)

Kvietimo Nr.1 projektų sąrašas Nr. 1 (rasite čia:);

Rezervo sąrašas Nr.1.1 (rasite čia:)

Ataskaita Nr.1 (rasite čia:)