R

VIETOS PROJEKTŲ VIEŠINIMO INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS:

Po projekto sutarties pasirašymo, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. Jis įsipareigoja projekto pradžioje visuomenei pateikti aiškią informaciją apie gautą ES finansavimą, projekto tikslus, veiklas, trukmę ir numatomus rezultatus.

Tai reiškia, kad projekto vykdytojo ir partnerių svetainėje (jei tokia yra) bei socialiniuose tinkluose privaloma paskelbti trumpą projekto aprašymą. Tai pat nepamirškite apie projektą komunikuoti ir visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu. Tai reikia padaryti per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Pagrindinis 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos viešinimo tikslas – informuoti visuomenę apie ES investicijų kuriamą pokytį. Daugiau apie tai skaitykite Komunikacijos vadove, kurį galite atsisiųsti čia;

Su reikalavimais projektų viešinimui galite susipažinti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (PAFT) (atsiųsti  čia:)

A3 viešinimo plakato E-maketą atsisiųsti čia;

ES logotipą atsisiųti čia;

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KMVVG VIEŠINIMO INFORMACIJA:

 

 CVPA LOGO
1. ĮGYVENDINAMAS VPS RENGIMO PROJEKTAS! (2023-07-25)
 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau - VVG) įgyvendina projektą „Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, Sutarties Nr. 11-001-T-0026, finansuojamą ES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Šiuo projektu sprendžiama LR Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ problema, o priežasčių mažinimui bus atsižvelgiama į 4.7 uždavinio ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ nuostatų taikymą.

Projekto tikslas Parengti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją (toliau -VPS), skirtą pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės integraciją, įtraukiant vietos bendruomenę, verslo ir valdžios atstovus.

Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui.

Projekto poveiklė: Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas.

Poveiklės aprašymas: Siekiant paskatinti teigiamą vietos gyventojų gyvenimo kokybės socialinį pokytį ir išspręsti aukščiau minėtas problemas, VPS rengimo metu vyks 2 informaciniai susitikimai/ konsultacijos su visuomene: vietos gyventojais, nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis, viešomis ir kitomis organizacijomis, savivaldybės, verslo atstovais dėl galimų vietos gyventojų socialinių problemų poreikio nustatymo bei projektinių idėjų pateikimo.

Bus atlikta vietos gyventojų e-apklausa/tyrimas. Apdorojus tyrimo bei įvairios statistinės analizės, pagrindžiančios VPS tikslinių grupių problemas ir poreikį duomenis, bus išgrynintas Strategijos tikslas, uždaviniai ir veiksmai, skirti Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų socialinės būklės gerinimui.

Parengta Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategija bus pristatyta visuomenei ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime. Suderinta su rajono savivaldybės taryba bei Kauno regionų plėtros taryba.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:

Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.

Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 25.

Projektui skiriamos finansavimo lėšos 10 000,00 Eur, ES fondų lėšos - 8500,00 Eur, ir LR valstybės biudžeto lėšų lėšos 1500,00 Eur.

 

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-02-15

Projekto veiklų vykdymo pabaiga 2023-10-01    

 CVPA LOGO