Bendras

Liepos 24d. pasirašyta projekto „Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 11-001-T-0026 finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – Parengti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją (toliau -VPS), skirtą pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės integraciją, įtraukiant vietos bendruomenę, verslo ir valdžios atstovus.

Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui.

Projekto poveiklė: Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas.

Siekiant paskatinti teigiamą vietos gyventojų gyvenimo kokybės socialinį pokytį ir išspręsti aukščiau minėtas problemas, VPS rengimo metu vyks 2 informaciniai susitikimai/ konsultacijos su visuomene: vietos gyventojais, nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis, viešomis ir kitomis organizacijomis, savivaldybės, verslo atstovais dėl galimų vietos gyventojų socialinių problemų poreikio nustatymo bei projektinių idėjų pateikimo.

Bus atlikta vietos gyventojų e-apklausa/tyrimas. Apdorojus tyrimo bei įvairios statistinės analizės, pagrindžiančios VPS tikslinių grupių problemas ir poreikį duomenis, bus išgrynintas Strategijos tikslas, uždaviniai ir veiksmai, skirti Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų socialinės būklės gerinimui.

Parengta Kėdainių miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategija bus pristatyta visuomenei ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime. Suderinta su rajono savivaldybės taryba bei Kauno regionų plėtros taryba.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:

Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.

Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 25.

Projektui skiriamos finansavimo lėšos – 10 000,00 Eur, 

iš jų ES fondų lėšos - 8500,00 Eur, ir LR valstybės biudžeto lėšos 1500,00 Eur.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-02-15

Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-10-01